Cele statutowe Fundacji

  • Przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy i dyskryminacji związanej z doświadczeniem wojny, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, okupacji.
  • Otwarcie dostępu do informacji, poradnictwa i pomocy prawnej; Wsparcia psychologicznego, psychoterapeutycznego oraz medycznego dla osób z doświadczeniem traumy wojennej, zwłaszcza przemocy seksualnej i tortur.
  • Upowszechnianie badań nad traumą transgeneracyjną.
  • Edukacja w zakresie form przemocy związanej z konfliktami zbrojnymi oraz sposobów wspierania osób, które jej doświadczają.
  • Promocja działań na rzecz pokoju, równouprawnienia i praw człowieka.
  • Rozwijanie dialogu społecznego z organami władzy publicznej, w szczególności z instytucjami na szczeblu centralnym i lokalnym zajmującymi się kwestiami związanymi z przeciwdziałaniem przemocy, dostępem do wymiaru sprawiedliwości czy dostępem do usług związanych z ochroną zdrowia.
  • Pielęgnowanie historii Europy Środkowej, ze szczególnym uwzględnieniem Polski, Ukrainy i Białorusi, dotyczącej ofiar przemocy seksualnej i tortur oraz pamięci ocalałych.
  • Współpraca z organizacjami w Polsce i międzynarodowych w zakresie praw człowieka; Budowanie forum współpracy w temacie pracy z osobami po gwałcie wojennym i torturach.